• Vietnam Version - LAVO | CTCP Lavo
  • English Version - LAVO | CTCP Lavo

TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC THƯỜNG NIÊN CHO NHÂN VIÊN

28/10/2019

Công Ty Cổ Phần Lavo Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng sản phẩm mới | Ông Nguyễn Văn Chuyển – Chủ Tịch Hồi Đồng Quản Trị

Công Ty Cổ Phần Lavo Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng sản phẩm mới | Ông Nguyễn Văn Chuyển – Chủ Tịch Hồi Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Văn Chuyển – Chủ Tịch Hồi Đồng Quản Trị

Hướng dẫn kiến thức sản phẩm

Công Ty Cổ Phần Lavo Hướng dẫn kỹ năng bán hàng và chăm sóc khác hàng | Ông Nguyễn Văn Chuyển – Chủ Tịch Hồi Đồng Quản Trị

Ông Hồ Hán Dân – Giám đốc điều hành

Công Ty Cổ Phần Lavo Hướng dẫn sử dụng sản phẩm mới | Ông Nguyễn Văn Chuyển – Chủ Tịch Hồi Đồng Quản Trị

Hướng dẫn kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Ông Channing Trần – Giảng viên CTY CP LAVO

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng sản phẩm mới